Rodo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO)  
 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania tych danych.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informuję, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prof. dr hab. n. med. Ilona Kopyta, prowadząca Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Pszczynie przy ul. Cieszyńskiej 14a (NIP: 6461648736), dalej zwana Administratorem.Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem: ul. Cieszyńska 14a, 43-200 Pszczyna lub telefonicznie pod numerem: 501 216 212

 2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)     profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, jak również zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,

b)     realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej,

c)     dochodzenia zapłaty za usługi wykonane przez Administratora, w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

 3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:

a)     w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, jak również zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

b)     dla przechowywania dokumentacji medycznej - podstawą przetwarzania będzie obowiązek nałożony ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c)     dla przetwarzania danych w celu dochodzenia zapłaty za usługi wykonane przez Administratora w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

a)     podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach,

b)     firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi,

c)     rodzinie i osobom bliskim pacjentowi po udzieleniu im odpowiedniego upoważnienia.

 5.       Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie podejmował czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowaniem.

 6.       Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii orazprawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora.

 7.       Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych.

 8.       Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego administratora, w przypadku przetwarzania wskazanych danych w związku ze świadczoną usługą medyczną.

 9.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10.   W celu skorzystania z praw wskazanych w pkt 6 – 8 należy skontaktować się z Administratorem.

 11.   Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

 12.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami określającymi okres przechowywania dokumentacji medycznej oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z udzielonych świadczeń zdrowotnych.